BEVEZETŐ GONDOLATOK A DIGITÁLIS LEVÉLTÁR HASZNÁLATÁHOZ

Lectori salutem!

Egy jogállamban a demokratikus közélet kialakulásának alapvető feltétele az állampolgárok információszerzési lehetőségeinek mind teljesebb bővülése. A levéltárak feladata, hogy az őrizetükben lévő iratanyag tartalmát, használatának módját, lehetőségeit széles körben ismertté tegyék. A tájékoztatás egyik legjobb lehetősége a számítástechnika alkalmazása, mely mai világunk fontos kultúraközvetítő eszközévé vált. A Nógrád Megyei Levéltár ebből a megfontolásból törekszik iratainak, nyilvántartásainak digitalizálására, Interneten történő közzétételére. Ezért jött létre Nógrád Megye Digitális Levéltára (NM/DL), melyben számos, a megyetörténet számára alapvető és közérdeklődésre számot tartó irategyüttesünket dolgoztuk fel elektronikus formában.

Az NM/DL tartalmát folyamatosan változtatni, frissíteni, de különösképp bővíteni szeretnénk, elsősorban az alábbi témákban:

a./ A mindenkori legfőbb szintű megyei döntéshozó szervek jegyzőkönyvei a levéltár legértékesebb irategyüttesét alkotják. Adattartalmuk országos jelentőséggel bír, emellett levéltári anyagunk legkutatottabb részét is jelentik. Elsődleges célunk tehát Nógrád (vár)megye nemesi közgyűlési, törvényhatósági bizottsági és megyei tanácsi ill. végrehajtó bizottsági jegyzőkönyveinek regesztáit, napirendi jegyzékeit elkészíteni.
b./ Nógrád (vár)megye területe, határai - legutóbb a trianoni döntés következtében - jelentősen megváltoztak a történelem folyamán. Levéltári dokumentumok, térképek, statisztikai táblázatok és szöveges feldolgozások segítségével szeretnénk a jövőben bemutatni a megyehatár változásait, a népesség területi elhelyezkedését.

 
c./ A rendszerváltást követően ismét felértékelődtek a családi, közösségi, települési jelképek. Az elmúlt években számos település, közösség vezetése kereste meg levéltárunkat, régi jelképe után kutatva. Ennek kapcsán, ill. levéltári anyagunk ez irányú, szisztematikus feltárásával jelentős számú pecsét adatait rögzítettük. Indokolt tehát címer- és pecsétgyűjteményünk közzététele is.
d./ Az emberi identitáskeresés egyik legismertebb - és levéltárunkban is leginkább "gyakorolt" formája - a családkutatás. E természetes, az elmúlt évtizedekben gyakran kárhoztatott, ám valójában alapvetően fontos igényt szolgáljuk vonatkozó irataink és segédleteink digitális közzétételével.
e./ Kutatóink jelentős része helytörténeti feltárásokat végez. A települések múltjával való megismertetés számos egyéb, közösségi célt is szolgálhat. Törekvéseink közé tartozik olyan adatbázisok létrehozása, amelyek részben összehasonlítható, részben egyedi módon tükrözik egy-egy település, szervezet, intézmény, egyesület múltját.
f./ Nógrád megye számos nagynevű, jelentős közéleti, kulturális munkásságot maga után hagyott fiával büszkélkedhet: Ráday Pál, Madách Imre, Nagy Iván, Mikszáth Kálmán és mások. Az életutakat - és azok kapcsolódását az adott korhoz - tükröző irataink közzétételével szeretnénk hozzájárulni, a hagyományápolás mellett, Nógrád megye értékeinek teljesebb bemutatásához.
g./ Állaguk, méretük miatt a kutatásra kikért térképek állapota a leginkább veszélyeztetett. Ezek között is különösen fontos tervünk az első kataszteri felmérés színes birtokvázlatainak digitalizálása, részben az állagmegóvás, részben a helytörténeti kutatások számára való felhasználhatóság szempontjából
h./ A nagy történelmi események, fordulópontok mindenkor fontos tárgyát képezték a történelmi témájú feldolgozásoknak és az iskolai oktatásnak. Levéltárunk fontos és egyedülálló dokumentumokkal rendelkezik pl. a Rákóczi-szabadságharc, az 1848/49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az 1989-1990-es rendszerváltás időszakából. Az e témákra vonatkozó iratválogatások közzététele jól szolgálhatja a kutatói, érdeklődői igényeket és a múlt jobb megismerését.
 
Az (NM/DL) megtekintését, használatát nem kötjük regisztrációhoz, korlátozást csak a levéltári, valamint adat- és titokvédelmi törvények előírásainak megfelelve alkalmazunk.

Az (NM/DL) mai tartalma is jól szolgálja a múlt kutatóit. Reméljük, hogy terveink valóra váltásával, a jövőben még inkább hozzá tudunk járulni a múltfeltárás, ismeretszerzés lehetőségeinek bővítéséhez.

Az (NM/DL) szerkesztője: MNL Nógrád Megyei Levéltára. A számítástechnikai fejlesztéseket az "L&G Cortex" Bt. Végezte.


Copyright © Nógrád Megyei Levéltár