A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Szécsényi járás főszolgabírója megszünteti az eljárást Gerő Hermann elhurcolt etesi zsidó iparügyében
Az irat keletkezésének helye Szécsény
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.15
Az irat tartalma A Szécsényi járás főszolgabírájától

ad 731/1944. számTárgy: Gerő Hermann etesi lakos iparügye.V é g h a t á r o z a t:Gerő Hermann etesi lakos iparügye tárgyában a további eljárást a vonatkozó iratok végleges irattárba helyezése céljából elrendelem.

M e g o k o l á s:

Gerő Hermann zsidó, etesi lakos fellebbezése folytán hatóságom új eljárásra volt utalva. Az általános kormányrendelkezések folytán fentnevezett iparügyi kérelme tárgytalanná vált, így iparügyében a további eljárás megszüntetendő volt, annál is inkább, mert nevezett Etes községből elszállíttatott.

Erről értesítem:

1. A m[agyar] kir[ályi] Kereskedelmi és Közlekedésügyi Miniszter Urat jelentéstételkép[p]en, hivatkozással a 136.586/II/1943. szám[ú], múlt év nov[ember] hó 15-[é]n kelt rendeletre.

2. Nógrád vármegye alispánját, hivatkozással a 18.513/1943. számú rendeletre [?].

3. Etes község elöljáróságát a megfelelő intézkedések megtétele végett.

4. Szécsényi m[agyar] kir[ályi] adóhivatalt.Szécsény, 1944. évi június hó 15. napjánP. H.Hanzély

főszolgabíró
Jelzet NML IV. 454. 11983/1944.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt határozati példány, a Szécsényi járás főszolgabírójának körpecsétjével és aláírásával hitelesítve. Külzete: Nógrád vármegye alispánja. Érkezett: 1944. jún. 22., 011983 szám. Előszám: 18513. Előadó: fj. II., 3277. További eljárást nem igényel. B[alassa]gy[armat], 1944. VI. 24. Látta: 1944. jún. 26. alispán. Irattár. 1198/943.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár