A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Gerő Hermann etesi kereskedő rendőri felügyeletének megszüntetését kéri a Szécsényi járás főszolgabírójától
Az irat keletkezésének helye Szécsény
Az irat keletkezésének időpontja 1943.02.10
Az irat tartalma Nagyságos

Főszolgabíró Úr!SzécsényAlulírott Gerő Hermann etesi lakos azon alázatos kérelemmel fordulok a Nagyságos Főszolgabíró Úrhoz, hogy rendőri felügyeletemet megszüntetni kegyeskedjék.

Kérelmem támogatására tisztelettel előadom, hogy [az] 3872/1941. számú véghatározattal helyeztettem rendőri felügyelet alá, s a közben nyert egyéb kedvezmények között a legutolsó a 704/1942. sz[ámú] véghatározat, mely 1942. december 18-án kelt, s melynek értelmében heti 2 napi gyógykezeltetésre Budapestre távozhatom.

Utóbb nevezett kedvezményemnél elfekvő orvosi bizonyítvány leginkább igazolja, hogy súlyos betegségben szenvedek, s a folyamatba[n] lévő állandó kezelés alapján oly orvosságot kaptam, ami néha teljesen eszméletlen állapotúvá tesz.

Tisztelettel előadom továbbá, hogy 1878. évben Erdőtarcsán születtem, s valamennyi szülőim és nagyszülőim is Erdőtarcsán születtek. Katonai szolgálatomnak 1914-1919-ig eleget tettem, s hadirokkant vagyok, amit a szécsényi Főszolgabíró Úrhoz 1920. február 7-én, 151/1920. szám alatt Karancsságról beterjesztett rokkantsági igazolvány is bizonyít.

Tisztelettel szabad legyen előadnom, hogy a községházánál minden nap jelentkeznem kell, eltávozásomat, bárhová is történjék az, be kell jelentenem s eltávoznom engedély nélkül nem szabad. Hatvanöt [áthúzva: hatvannégy] éves vagyok. Etesen 1903 óta lakom, s ellenem eljárás folyamatba téve nem volt, s csupán a zsidótörvény miatt vagyok rendőri felügyelettel megpecsételve, ami részemre igen kellemetlen.

Üzleti forgalmam a legminimálisabbra csökkent, árum nincs, egyes közszükségleti cikkek árusításától mi, zsidók, teljesen el vagyunk tiltva. Feleségem szintén beteg asszony, aki már akkor is rosszul van, ha csendőrt lát, annyira fél a zsidótörvény következményeként jelentkező ellenőrzésektől.

Etes községben ellenem soha senkinek kifogása nem volt. Rendőri felügyeletem csupán a zsidótörvény folyománya. Politizálni nem szoktam, s 64 éves korba[n] erre egyáltalán képtelen is lennék. További célom csupán az, hogy békésen, becsületesen éldegélhessek tovább Etesen, ahol eddig is becsületesen éltem.

Kérelmemet a Nagyságos Főszolgabíró Úr jóindulatába ajánlom, s vagyokEtesen, 1943. február 10-én

legalázatosabb szolgája:Gerő Hermann

etesi lakos

Etes község elöljárósága bizonyítja, hogy Gerő Hermann etesi lakos 1903 óta Etes községben lakik, foglalkozása kereskedő, kérelmében előadottak túlnyomórész[ét] igazolta, s ellene 1942. június 1. óta (helyettesítés) semmi kifogás nem merült fel. Másoktól szerzett vélemény alapján politikával nem foglalkozik, s magaviselete nem kifogásolható.Etes, 1943. február 10.Zámbó István

bíróPetneházy

h[elyettes] jegyzőP. H.
Jelzet NML IV. 454. 11983/1944.
Diplomatikai leírás Másfél oldalas, gépelt kérvény és záradéka, három aláírással és Etes község körpecsétjével hitelesítve. A beadvány borítóján: Szécsényi járás főszolgabírája. Érkezett: 1943. febr. 11., 731. szám. Előszám: 704/1942. Nagyságos Főszolgabíró Úr! Szécsény. Alázatosabb kérelme Gerő Hermann etesi lakosnak, melyben [a] 3872/1941., 704/1942. számú véghatározatokra hivatkozással rendőri felügyeletének megszüntetését kéri. 13310. Sc. II. 25.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár