A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Nógrád vármegye alispánja elutasítja a rendőrhatósági őrizete ellen fellebbező Rauschwerger Sándor kérelmét
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.02
Az irat tartalma Nógrád vármegye alispánja

10.263/1944.Előadói ívIktatószám: 10.263/1944.

Kiadó csatolja: csatolva ./. iratokAz iktatvány tárgya: Rauschwerger Sándor nagycsalomjai lakos internálása

A kezelőhivatalnak adott egyéb utasítások: exp. főszolgabíró úrnak helyben.

Tárgy: mint fent.

Összeegyeztették:

A kiadó elküldötte:VI. 5. H[elyben]

1944. jún. 14.A B[alassa]gyarmati [áthúzva: Salgótarjáni] járás főszolgabírájának mint I. fokú rendőrhatóságnak 2700/1944. sz[ám] alatt Rauschwerger Sándor nagycsalomjai lakos internálása tárgyában hozott véghatározatát érdekelt fellebbezés[e] folytán felülbírálat alá vettem, és annak eredményekép[p]en meghoztam a következő,

II. fokú v é g h a t á r o z a t o t:

A B[alassa]gyarmati [áthúzva: Salgótarjáni] járás főszolgabírájának Rauschwerger Sándor nagycsalomjai lakos internálása tárgyában 2700/1944. szám alatt hozott véghatározatát helyes indokainál fogva változatlanul hagyom.

M e g o k o l á s:

A rendelkező rész értelmében kellett határozni, mert a Balassagyarmati járás főszolgabírája, mint I. fokú rendőri hatóság, Rauschwerger Sándor nagycsalomjai lakossal szemben olyan tényállást állapított meg, mely a rendőrhatósági őrizetbe vételt szükségessé tette.

Ezen véghatározatom ellen a kézbesítés napját követő 15 napon belül a m[agyar] kir[ályi] Belügyminiszter Úrhoz címzett, de az I. fokon eljárt rendőrhatóságnál benyújtandó felülvizsgálati kérelemnek van helye.

Erről további szabályszerű eljárás végett a Balassagyarmati [áthúzva: Salgótarjáni] járás főszolgabíráját az iratok kiadása mellett értesítem.LÁTTA

[olvashatatlan dátum]

alispánBalassagyarmat, 1944. június [áthúzva: május] hó 2-án
Jelzet NML IV. 454. 10263/1944.
Diplomatikai leírás Másfél oldalas, írógéppel kitöltött, hitelesítés nélküli alispáni előadói ív.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár