A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Balassagyarmati járás főszolgabírója a rendőrhatósági őrizetes Rauchwerger Sándor fellebbezését továbbítja az alispánnak
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.17
Az irat tartalma Balassagyarmati járás főszolgabírájától

2700/1944. számTárgy: Rauschwerger Sándor rendőrhatósági őrizet alá helyezett nagycsalomjai lakos fellebbezése.Alispán Úr!A fe[l]lebbezést és mellékleteit tisztelettel felterjesztem. Jelentem, hogy nevezett az 5999/1944. VII. res[ervált] BM sz[ámú] rendelet alapján helyeztetett őrizet alá. Az őrizet indokául az illetékes m[agyar] kir[ályi] csendőrség alábbi adatai szolgáltak:

Szélsőséges érzelmű, kétes állampolgárságú, úgy közbiztonsági, mint politikai szempontból megbízhatatlan.Balassagyarmat, 1944. évi május 17-éncsat[olva] mell[éklet]Debreceny

járási főszolgabíró
Jelzet NML IV. 454. 10263/1944.
Diplomatikai leírás Féloldalas, sokszorosított, előgépelt űrlap, eltérő színű írógépszalaggal kitöltve, a főszolgabíró saját kezű aláírásával hitelesítve. Külzete: Nógrád vármegye alispánja. Érkezett: 1944. máj. 20., 010263 szám. Melléklet: 3. Előadó: K. 720.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár