A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Salgótarján polgármestere Kakuk László földművesnek adja gondozásba és kezelésbe Steiner Izsó gazdasági felszereléseit
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.02
Az irat tartalma Salgótarján megyei város polgármesteri hivatalától

8837/1944.Steiner Izsó zsidó salgótarjáni lakos élő és holt gazdasági felszerelésének gondozásba vétele.Véghatározat[A] Steiner Izsó zsidó salgótarjáni lakos tulajdonát képező 2 db lovat (egyik tarka foltos, másik sárga), 2 db lószerszámot, 1 db igás kocsit, 2 db kocsioldalt, 1 db kocsielejét, 1 db szecskavágót, 1 db egyesboronát, 1 q takarmányszalmát vitéz Kakuk László salgótarjáni lakos részére honvédelmi térítési díj mellett gondozásba és kezelésbe kiadom azzal, hogy a fent felsorolt élő és holt felszerelési tárgyaknak jó gazda gondosságával történő kezeléséről és megőrzéséről gondoskodjon.

Figyelmeztetem vitéz Kakuk Lászlót, hogy a gondozására bízott élő és holt felszerelési tárgyakat el nem idegenítheti, illetve el nem adhatja.

Felkérem a m[agyar] kir[ályi] rendőrség salgótarjáni kapitányságát, hogy amennyiben Steiner Izsó vonakodna a felszerelési tárgyakat átadni, úgy annak végrehajtását karhatalommal biztosítsa.Megokolás:Nógrád vármegye alispánja 9250/1944. sz[ámú] rendeletével elrendelte, hogy a zsidók lakhelyükről való elmozdítását megelőzőleg a tulajdonukban lévő összes élő és holt gazdasági felszerelési tárgyak a községi elöljáróság részéről gondozásba veendők és az állag fenntartása mellett hasznosítandók. A felszerelés hasznosítását illetőleg a hadbavonultak, háborúban érdemeket szerzettek, eltűntek hozzátartozói érdemességük szerint jönnek elsősorban is számításba.

Tekintettel arra, hogy vitéz Kakuk László földmíves vitézsége folytán erre érdemesnek találtatott, a fent írt módon kellett határoznom.

Erről értesül: 1./ vitéz Kakuk László, 2./ Steiner Izsó, 3./ m[agyar] kir[ályi] rendőrség, 4./ m[agyar] kir[ályi] gazdasági felügyelőség Balassagyarmat, 5./ közig[azgatási] előadó.Salgótarján, 1944. június 2.

P. H.[olvashatatlan aláírás]

polgármester h[elyett]G:G.
Jelzet NML 183. a) 17597/1944., 5. p.
Diplomatikai leírás Egész oldalas, gépelt, Salgótarján megyei város körpecsétjével és egy aláírással hitelesített eredeti.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár