A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A losonci posta helyiséget kér a polgármestertől a zsidóktól elvett rádiók tárolására
Az irat keletkezésének helye Losonc
Az irat keletkezésének időpontja 1944.09.10
Az irat tartalma M[agyar] Kir[ályi] Postahivatal

Losonc1250/1944.

Losonc, 1944. szeptember 10.Tekintetes

Polgármesteri Hivatalnak,

LosoncA M[agyar] Kir[ályi] Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium által kiadott, 1944. évi augusztus hó 25-én megjelent, 37. PRT 234.059/8. sz[ámú] rendelete értelmében felkérem a tek[intetes] Polgármesteri Hivatalt, szíveskedjék a losonci postahivatalnak a beszolgáltatandó rádió-vevőkészülékek elraktározására, illetőleg tárolására megfelelő, száraz és jól zárható helyiséget a legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsátani.P. H.Tódor István

I. o[sztályú] t. h[ivatal]v[ezető] h[elyettes]
Jelzet NML XV. 24. 33.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt, a losonci postahivatal körpecsétjével és hivatalnokának aláírásával hitelesített eredeti fénymásolata. Külzete: Losonc M[egyei] Város. 13357. Érkezett: 1944. szept. 12. Sürgős. Határozat. 5138/44.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár