A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A zsidó ékszerek elrejtése ellen lép fel a belügyminiszter
Az irat keletkezésének helye Budapest
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.06
Az irat tartalma Másolat: Magyar királyi Belügyminiszter. Száma: 6138/1944. VII. res[ervált].

Tárgy: Zsidók ékszerrejtegetése. - Szigorúan bizalmas. Azonnal!!Értesülésem szerint zsidó személyek aranytárgyaikat, ékszereiket, drágaságaikat különböző színleges kikötés mellett tömegesen adják át nem zsidó személyeknek megőrzés, esetleg forgalomba hozatal céljából, feles haszonra vagy más visszterhes ügyletek, esetleg színleges ajándékozás alakjában.

Az aranyforgalom korlátozása tárgyában kiadott 1270/1943. ME sz[ámú] rendelet 3. §-a értelmében magánszemélyeknek is tilos aranytárgyak stb. forgalomba hozatala, általában az arannyal, aranytárgyakkal, ékszerekkel való spekuláció, azok halmozása. - Az ajándékozás sem haladhatja meg a társadalmi életben szokásos ajándékozás módját és mértékét.

Felhívom, utasítsa alárendelt hatóságait és szerveit, hogy zsidó személyeknek s a velük fenti célból kapcsolatban lévő nem zsidó személyeknek az említett rendeletbe ütköző üzelmeit - az ehhez a kérdéshez fűződő fontos közérdek védelme érdekében - a legszigorúbban ellenőrizzék. Az üzérkedők ellen az eljárást, nyomozást azonnal folyamatba kell tenni. Intézkedéseiket az 1270/1943. ME sz[ámú] rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően erélyesen és gyorsan hajtsák végre. A rendeletben előírt büntetőeljáráson felül pedig a tettesekkel és részesekkel szemben a 8130/1939. ME és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 760/1939. BM sz[ámú] rendeletek alapján a rendőrhatósági felügyelet vagy a rendőrhatósági őrizet alá helyezés iránt is azonnal intézkedjenek.Budapest, 1944. évi április hó 6-ánA miniszter rendeletéből:

vitéz Király Gyula s. k. csendőr ezredes

Nógrád vármegye alispánjától

33/1944. biz[almas] számValamennyi Polgármester, Főszolgabíró Úrnak!

SzékhelyeikenA m[agyar] kir[ályi] Belügyminiszter úrnak fenti rendeletét azonnali intézkedés végett kiadom.Balassagyarmat, 1944. április 11-énP. H.Horváth Sándor

alispán
Jelzet NML V. 83. 22 biz[almas]/1944., 1-2 p.
Diplomatikai leírás Egész oldalas gépelvény, első része másolat, záradéka Nógrád vármegye alispánjának körpecsétjével és aláírásával hitelesítve. Külzete: Érk[ezett]: 1944. IV. 12-én. 22. biz[almas] 1944. szám. M[agyar] Kir[ályi] Államrendőrség Kapitányságának, Balassagyarmat. A m[agyar] kir[ályi] Belügyminiszter úr fenti rendeletét illetékességből másolatban kiadom. Balassagyarmat, 1944. április hó 12-én. Vannay p[ol]g[ár]m[ester].
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár