A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A lakhelyüket engedély nélkül elhagyó zsidókkal szembeni lép fel a belügyminiszter, valamint a megyei alispán
Az irat keletkezésének helye Budapest, Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.11
Az irat tartalma Másolat. Magyar királyi belügyminiszter. Száma: 6160/1944. VII. res[ervált]

Szigorúan bizalmas, azonnal!!Azokat a zsidókat, akik a légoltalmi kiürítési kormánybiztos rendelkezéseinek megkerülésével állandó lakóhelyüket engedély nélkül elhagyták és az úgynevezett felvevő területen telepedtek le, azonnal fel kell szólítani, hogy állandó lakóhelyükre 48 órán belül térjenek vissza.

Azokat, akik ennek a felhívásnak nem tesznek eleget a kitűzött határidőn belül, karhatalommal kell a visszatérésre kényszeríteni.

Indokolt esetben a 8130/1939. ME, valamint ennek végrehajtása tárgyában kiadott 760/1939. BM sz[ámú] rendeletemben meghatározott rendőrhatósági őrizet alá helyezést (internálást) kell alkalmazni.

Ezzel a rendeletemmel a m[agyar] kir[ályi] honvédség parancsnokságainak vagy a német katonai parancsnokságoknak esetleg tett helyi intézkedéseit nem kívánom érinteni.Budapest, 1944. április 6-ánA miniszter rendeletéből: vitéz Király Gyula s. k. csendőr ezredes.

A kiadvány hiteléül: Olvashatatlan aláírás s. k. irodavezető. P. H.Nógrád vármegye alispánjától

32/biz[almas]-1944. szám

Valamennyi Polgármester, Főszolgabíró úrnak!

SzékhelyénA m[agyar] kir[ályi] Belügyminiszter úr fenti rendeletét tudomásulvétel, szigorú alkalmazkodás és alárendelt szerveivel való azonnali közlés végett kiadom.Balassagyarmat, 1944. április 11-énP. H.Horváth Sándor

alispán
Jelzet NML V. 83. 1. 21. biz[almas]/1944.
Diplomatikai leírás Egész oldalas, gépelt, Nógrád vármegye alispánja által záradékolt, annak körpecsétjével és aláírásával is hitelesített másolat.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár