A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Jánossy rendőrtanácsos rendeletben szabályozza a salgótarjáni zsidók életét és a gettó rendjét
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.11
Az irat tartalma M[agyar] kir[ályi] rendőrség salgótarjáni kapitánysága

Szám: 1469/2-1944.RENDELETA 39.820/1921. BM számú rendelet alapján közrendészeti okokból a következőket rendelem:

1. §.

A város polgármestere az 1610/1944. ME számú rendelet alapján hozott alispáni határozathoz képest kijelölte azokat az utcákat, házakat, ahol zsidók lakhatnak.

Ezt a zárt területet zsidók csak [a] 11 órától 16 óráig terjedő időben hagyhatják el bevásárlásaik és fontos ügyeik elintézése céljából, azzal a megszorítással, hogy a Förster-ligeti sétányon nem közlekedhetnek, és vasúti állomásokon és azok környékén csak a különengedéllyel történő esetleges elutazás céljából jelenhetnek meg. Vasárnap- és ünnepnapokon a zárt területet egyáltalában nem hagyhatják el. A Fő utcán közlekedniök csak a föltétlen szükséges átjárás céljából szabad. Ez a rendelkezés nem érinti az 56912/1944. IKKM sz[ámú] rendeletben előírt időszakos üzleti nyitva tartást. Az ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvédek a zárt területet ügyeik intézése céljából május 31-ig bezárólag fél 9 órától 16 óráig hagyhatják el.

A zárt terület idő előtti vagy időn túli elhagyására a legkivételesebb esetekben a rendőrhatóság ad ki különengedélyt.

2.§.

Zsidók nyilvános helyeket, párthelyiségeket nem látogathatnak, gyűléseken, összejöveteleken, felvonulásokon részt nem vehetnek.

3.§.

Zsidó nem tarthat birtokában oly sajtóterméket (iratot, képes ábrázolatot), melynek szövege, tartalma vagy ábrázolása - terjesztés esetén - az állam érdekeire és a közbiztonságra veszélyes lehetne.

4.§.

[A] zsidó[k] mindazon lakások ablakait, mely[e]k nem a tisztán zsidók által lakott utcákra néznek, papírral vagy más alkalmas módon eltakarni tartoznak.

5.§.

A zsidók által lakott utcákon nem zsidók nem közlekedhetnek, és a zárt területre nem léphetnek be. Kivételt képeznek a hatóságok közegei, hivatalos minőségükben.

6.§.

Amennyiben a cselekmény súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ el és e rendelet alapján 100 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető az, aki a rendelet 1-5. §-[á]ban foglalt rendelkezéseket be nem tartja vagy megszegi. Szándékos és ismételt kihágás esetén rendőrhatósági őrizet alá helyezésnek (internálásnak) is van helye.

7.§.

E rendeletbe ütköző kihágás felett első fokon a m[agyar] kir[ályi] rendőrség salgótarjáni kapitányságának vezetője vagy helyette a belügyminiszter által rendőri büntetőbíráskodással megbízott tisztviselő, másodfokon a m[agyar] kir[ályi] rendőrség vidéki főkapitánya, harmadfokon pedig a m[agyar] kir[ályi] belügyminiszter bíráskodik.

Ez a rendelet május hó 12-én lép hatályba, és kifejezett megújítás nélkül 1944. évi december hó 31-ig érvényes.Salgótarján, 1944. évi május hó 11-énA rendőrkapitányság vezetője:

Dr. Jánossy s. k.

m[agyar] kir[ályi] rendőrtanácsos
Jelzet NML V. 183. a) 8471/1944., 3. p.
Diplomatikai leírás 31,3 X 50 cm-es, sokszorosított nyomtatvány.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár