A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Balassagyarmat város polgármestere az ellene irányuló támadásokról tájékoztatja az alispánt
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.19
Az irat tartalma

Balassagyarmat megyei város polgármesterétől

53. biz[almas]/1944. számAlispán Úr!A folyó évi június havának első harmadában zsidó vagyon eltitkolása miatt folytatott nyomozások során az a suttogó hír terjedt el a városban, hogy előkelő keresztény urak is bajba[n] vannak zsidó vagyon eltörlése miatt. Hogy személy szerint mely keresztény urak neve forgott szóban, különösebben az én nevem is szóba került-e, azt kinyomoznom nem sikerült.

Folyó évi június hó 9-én hivatalos utam volt Budapestre, s Alispán úrnak a kivételes helyzetre való tekintettel rövid úton történt rendelkezésére akként intézkedtem, hogy helyettesem, vitéz dr. Korbáss Ferenc városi tanácsnok ezen napra jöjjön fel szobámba dolgozni s hozassa fel az íróasztalát is (mert amerikai rendszerű íróasztal[om] a távollétem alatt el lévén zárva, az nem [volt] használható), hogy így a polgármesteri telefonnál állandóan permanentiában lehessen. Ily intézkedés távollétem esetén is első ízben történt.

Hivatalos utamról még aznap este visszatérvén, már a másnapi (szombati) hivatalbani tartózkodásom alatt, de a legközelebbi napokon is, úgy a nálam megfordult városi alkalmazottak, mint egyes felek részéről szokatlan magatartást vettem észre, mintegy kérdő tekintetek meredtek felém, s ez tovább is tartott 1-2 napig.

A jelenség után érdeklődve bizalmas úton szereztem arról tudomást, hogy már 9-én (b[uda]pesti távollétem alatt) az a hír volt elterjedve a városban, hogy én állásomtól fel vagyok függesztve, már nem is jövök vissza a hivatalba, a városi tanácsnok van behelyettesítve. Így magyarázatát találtam az alkalmazottak és egyes felek szokatlan magatartásának, aminek tápot adhatott az a körülmény is, hogy a fentiekhez képest a városi tanácsnok 9-én felhozatott íróasztala mellett szobámban dolgozott, ami azelőtt még egyszer sem történt meg.

Utánatudakozódva annak, hogy felfüggesztésem híre kitől származhatott megtudtam, hogy

1. Kégl Elemér földbirtokos, nagycsalomjai lakos a június 9-én vagy [az] ezt megelőző izgalmas, gyanúkkal telített napokban többek előtt azt állította reám vonatkozólag, hogy "már recseg-ropog a mintapolgármester alatt a trón, rövidesen leszakad alatta, ki lesz vágva".

2. Ugyanezen időben és körülmények között, de budapesti, egynapi távollétem körülményeit felhasználva dr. Fényes Dezső, a Nógrád vármegyei múzeum igazgatója, balassagyarmati lakos, többek előtt azt állította rólam, hogy "polgármesteri állásomtól fel vagyok függesztve", ami a látszat szerint annál is inkább hitelre talált, mert szobámban ezen napon a városi tanácsnok dolgozott, ami addig nem fordult elő.

Miután mindkét tényállítás - főként az adott körülmények között - valósága esetén alkalmas volt arra, hogy engem, ha csak időlegesen is - az állítás ellenkezőjének nyilvánvalóvá válásáig - közmegvetésnek tegyen ki, a hivatali tekintélyemet a város nagyközönsége előtt esetleg helyrehozhatatlanul aláássa - s így kimeríti az 1914. évi XLI. tc. 1. §-ába ütköző, ezen törvény 9. § első bek[ezdés] 6. pontja szerint felhatalmazásra üldözhető rágalmazás vétségét -, bár a mai idők a közös nagy cél - a győzelem - érdekében minden erőnek összefogását s az ellentétek elsimítását teszik kívánatossá, úgy érzem, hogy a rajtam elkövetett sérelmet a közhivatali tekintély megóvása érdekében sem hagyhatom megtorlatlanul.

Amennyiben Alispán úr is ezen az állásponton van, tisztelettel kérem, hogy a sérelmemre elkövetett, fent írt cselekmények miatt Kégl Elemér, illetve dr. Fényes Dezső ellen folyamatba teendő bűnvádi eljáráshoz a külön-külön felhatalmazást megadni méltóztassék.Balassagyarmat, 1944. június hó 19-én

polgármester
Jelzet NML V. 83. 1. d. bizalmas 53/1944.
Diplomatikai leírás Kétoldalas, gépelt másolat, hitelesítés nélkül.
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár