A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Dr. Fényes Dezső ismeretlenhez írott levele a balassagyarmati állapotokról
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.02
Az irat tartalma Kedves Lacikám,Hálásan köszönöm - barátaink nevében is - f[olyó] hó 17[-én] kelt biztató leveledet. Még sohase volt sehogy. És biztos, hogy lesz még másképp is. De Kossuth Lajos azt állapította meg a számkivetésben - tehát már későn -, hogy a magyar politika végzete az elkésés. Minden nap, óra, perc helyrehozhatatlan késedelmet - és veszteséget jelent.

A közvélemény teljesen félre van vezetve. A Nyilaskeresztes Pártnak egyelőre nem lehet más feladata, mint a félrevezetett közvélemény felvilágosítása, egyszóval [a] legszélesebb körű propaganda. Ha ennek a lehetőségét biztosítani tudja a kormányban való részvétel nélkül, úgy annál jobb, mert ez a kormány feltétlenül lejár[at]ja magát. De ha nincs más mód, a Párt fel kell áldozza egy-két emberét, és részt kell vegyen a kormányban, csak azért, hogy a szervezés lehetőségét biztosíthassa.

Választásra ez idő szerint gondolni se szabad. Nemcsak azért, mert háború van és sokan katonák. Hanem azért, mert az értelmiség gerinctelen, gyáva, teljesen tájékozatlan és félre van vezetve. Másrészt pedig a paraszt egy tételben elégedetlen és siratja a zsidót, mert nem tudja többszörös áron eladni a terményeit.

Kérlek, kérd meg Dr. Gera Józsefet, intézkedjék azonnal, hogy az "Összetartás" a Pártból kizárt Gregori Frigyestől elvétessék. Az összes Centrum-lapokat (Összetartás, A Nép, Virradat, Magyar Szó) nemes Specziár Sándor hírlapirodájának, Balassagyarmat, kell átadni. Azonnal. Specziárral beszéltem, vállalja, de csak kizárólagos bizományba.

A Baky-párt Nógrád vármegyei megbízottja Török Gáspár annak idején gróf Te-leki Pál magántitkára volt. Pénz nélkül, adósságra vett egy 160 holdas, kegyetlen rossz birtokot valami zsidótól vagy 15-20 évvel ezelőtt, Karancskesziben. Ebből a birtokból nem lehet jövedelmet kihozni, s annál kevésbé lehet megélni belőle. Márpedig Török Gáspár nagy lábon él! Budapesten is van lakása, többet utazik, többet van távol, mint itthon, Karancskesziben. Miből él? Egy időben valami emír felesége járt hozzá Keszibe, s olyankor nagy lovaglások és parádék voltak. Török Gáspár egy időben az Eckhardt-pártban tevékenykedett, később a Szálasi-pártban próbálkozott. Legújabban a Baky-párt ügynöke.

Kozáry Lajos Gödöllőn is, majd Balassagyarmaton is többször megtette, hogy gondolt egyet, otthagyta a feleségét és [egy] másik nővel állt össze. Kozáryék Balassagyarmaton Hofbauer (nem zsidó) szerelőéknél laktak, és egy ilyen alkalommal, amikor Kozáry más nővel állt össze, Kozáryné panaszkodott Hofbauernének, hogy "akkor jó voltam az uramnak, amikor a dutyiba hordtam neki a kosztot".

Vannay Béla polgármester teljesen Kozáry befolyása alá került. A városházán Kozáry dirigál. Pár nappal ezelőtt egy értekezlet volt a városházán a csendőrség és rendőrség részvételével a gettó ügyében, az értekezleten Kozáry elnökölt és rendelkezett.

A zsidó üzletekre nézve az alispán és polgármester úgy rendelkezett, hogy csak az egyetlen Szügyi-féle üvegkereskedés nyílik meg, mert nem zsidó üveges nincs Balassagyarmaton. Ez egyúttal ipar is (ablakok stb. üvegezése). A vállalatvezetésre iparosok, különösen asztalosok (rokon szakma) pályáztak. Vannay azonban Hernádi (azelőtt Hugyecz) János fűszerkereskedő-segédet, Gregori Frigyes vejét tette meg vállalatvezetőnek! Gregorit annak idején Kozáryval együtt zártátok ki a Nyilaskeresztes Pártból, ő most ugyancsak Kozáryval együtt a Baky-pártban működik. Egyáltalában, Balassagyarmaton minden úgy történik, ahogy azt Kozáryék pa-rancsolják.

Kégl Elemér mindent elkövet az Imrédy-párt népszerűtlenítésére. Teljes sikerrel! Viszont Kozáryék - gátlások nélkül - minden eszközzel, és mindenekelőtt terrorral dolgoznak Bakyék érdekében. Igen sok Baky-jelvényt látni Balassagyarmaton és a vidéken is. Mindenütt legelőször a kocsmárost fogják meg, a szervezés minden faluban a kocsmából indul ki. A jelszó: Szálasiék beszélnek - de Bakyék tesznek. A beszédből elég volt. Tettekre van szükség. Már eddig is sok történt - nem látjátok? - és legközelebb,... no, de majd meglátjátok!

Említettem pár héttel ezelőtt, hogy Kégl Elemér megbízásából Újhelyi Zoltán és még egy úr felkért engem az Imrédy-párt balassagyarmati városvezetésére. A napokban pedig az a megtiszteltetés ért, hogy Gorka Géza, méltán világhírű keramikus iparművész, Imrédy legbizalmasabb barátja (s az én barátom is), aki előző este Imréd[y]éknél volt vacsorán, egész délelőttöt töltött nálam bizonyos politikai "félreértések" tisztázása végett. Mit akarnak éppen Imrédyék velem, hiszen annakidején Újhelyi úréknak érthetően megmagyaráztam a lényeget?! Azóta Kégl Elemér egyenesen kerül engem, viszont még jobban rávetette magát Kiss Andrásra s Bolgár Barnára. Gondolhatod, hogy Gorka Gézának is megmagyaráztam mindent. A megbeszélt anyag olyan óriási, hogy arról levélben referálni nem lehet. A legfőbb lényeg mégis kb. a következő: Imrédy semmiféle szerepet nem akart vállalni, amíg itt van a GESTAPO. De a nemzet érdekében mégis kénytelen volt meghozni azt az áldozatot, hogy tárca nélküli miniszterséget vállaljon, mert súlyos bajok vannak, és azokon más, mint Imrédy, nem tud segíteni. Ő az egyetlen szakember, aki már megmutatta stb. "Szegény Imrédy tegnap este is panaszkodott vacsora közben, hogy neki négy fronton kell harcolnia: a MÉP ellen, Bakyék ellen, Szálasiék ellen, és a nagypapság ellen. Ti. (Szálasiék) fűrészelik őtet legnagyobb kitartással." Az egység mindennél fontosabb, ez pedig úgy értendő, ahogy Imrédy érti: egység, Imrédyvel az élén. Vagy mindenki támogatja Imrédyt, vagy pedig kénytelen lesz nélkülözni a támogatást, és saját erejére támaszkodni. Ne beszéljünk nemzetiszocializmusról, mert hiszen még nem tudhatjuk, hogy mi lesz majd annak a neve, ami megvalósítható. Ez nem lényeg, mert nem lehet másról szó, mint az ország megmentéséről. Ne kérdezzük, hogy mi volt Imrédy, az a fontos, hogy mi ma. Akkor (1938) angolbarát volt, ma németbarát. Csak az ökör következetes. Az ország érdekei változók. Minden jó magyar embernek össze kell fognia s Imrédyt támogatnia, mert csak ő mentheti meg az országot. Kundernek és Antalnak mennie kell. Csak türelem. Az erdőt se lehet egyszerre kivágni. Jaross mielőbb elvérzik, őt Baky s Endre állandóan fűrészeli. De ami a legfontosabb: Imrédyék Endre távozását követelik - azon a címen, hogy a családi élete súlyosan kifogásolható. Hát így vagyunk! Válaszom lényege kb. a következő volt: Imrédy annak idején becsukatta Szálasit, 3400-as rendeletet csinált, egyáltalában, egész politikai tevékenysége a nemzetiszocializmus elleni harc volt. Imrédy okos ember. Belátta, hogy egy koreszme, egy világeszme ellen nem lehet harcolni. Most ebmarás ellen ebszőrt akar alkalmazni. A nemzetiszocializmust valami hasonlóval akarja helyettesíteni, úgy értve ezt, hogy a külső látszatra legyen az hasonló, de a lényeg annak az ellentéte legyen. És ezt ő maga akarja megcsinálni a nemzetiszocialisták nélkül, éppen azért, hogy az ne legyen nemzetiszocializmus. És most idehallgass, Géza: Ha én tévedek, beismerem a tévedésemet, és igyekszem azt jóvátenni. Ha megbántok valakit, sietek tőle bocsánatot kérni. Az lenne szép, becsületes, férfias, ha Imrédy szépen bocsánatot kérne Szálasitól. Ez az én egyéni véleményem. Felelet: Azt ő nem teheti, nem ismerheti be, hogy tévedett, nem alázhatja meg magát, mert akkor vége lenne az ő politikai tekintélyének. Arra [a] kérdésemre, hogy hát akkor a politikában nincs becsület, azt felelte Gorka Géza, hogy úgy látszik, nincs.

A vitézek körlevelet kaptak, hogy szabadon politizálhatnak, de a szélsőségektől szigorúan tartózkodni kötelesek.

Pekáry István felsőházi tag, hugyagi birtokos, ügetőménes- és istállótulajdonos, nem fogadta el a zárgondnokságot Sümeg[h] Hugó zsidó illéspusztai birtokán. Az új zárgondnok vitéz Mikolay József (jó cég!), egyúttal az Imrédy-féle "Keleti Front Szövetség" főmegbízottja három vármegyére. Első nap felkeresett engem és kifejtette, hogy ez a szövetség lesz az Imrédy-féle egység kerete. De amint meggyőződött arról, hogy Luca s én Szálasi-nyilasok vagyunk, sietve kijelentette, hogy ő is Szálasi híve, s a testvéröccse, ugyancsak Mikolay (magyarosított név), BESZKÁRT- vagy OTI-igazgató, már elfelejtettem, közvetlen Szálasi mellé van beosztva a Pártban.

Ha a nagy honmentők, a MÉP, Imrédyék és Bakyék vezetői azt hangoztatják, hogy minden magyar[nak] kutya kötelessége a politikát félretenni s összefogni, egyszóval egységet csinálni, hát akkor miért nem tudnak (vagy nem akarnak) egységet csinálni a MÉP, az Imrédy-párt és a Baky-párt között?

Említettem, hogy engem állásomtól felfüggesztetni s internáltatni akart egy díszes társaság, Korbáss Feri pedig a polgármestertől írásban kapott szigorú kioktatást. Eördögh Laci ellen az egyik vádpont az volt, hogy sokat érintkezik velem. Most pedig Óriás Oszkár számvevőségi főtanácsos, a vármegyei számvevőség főnöke ellen volt vizsgálat azon a címen, hogy velem együtt kommunista szervezkedést csinál. A leiratot a belügyminiszter küldte az alispánnak, az alispán pedig kiadta nyomozásra a rendőrségnek. A feljelentés alaptalannak bizonyult. Megjegyzendő, hogy Óriás Oszkár az Imrédy-párt tagja, s éppen nem nyilas! Sőt, eddig erősen liberális volt, a Magyar Nemzet c[ímű] lapot olvasta.

Török Gáspár írt Korbáss Ferinek, hogy fontos ügyben beszélni szeretne vele.

Bolgár Barna 8 budapesti nyilaskeresztes párti röplap terjesztésére kért a rendőrségtől engedélyt. Eördögh Laci személyesen bemutatta a röplapokat a főispánnak. A főispán 6 röplap terjesztését megengedte, de nem engedélyezte annak a 2 röplapnak a terjesztését, amelyen Szálasi neve van.

Majt[h]ényi Gyula megtagadta annak a hirdetménynek a közlését a Nógrádi Hírlapban, hogy a Nyilaskeresztes Párt új helyisége Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 39. Azt mondta, hogy a főispán tiltotta meg, ami nem igaz. Ez Nógrád vármegye félhivatalos lapja, a kiadótulajdonos a Hollósy Nyomda, ez pedig a református egyház tulajdona. Beszéltem Antal Zoltán ref[ormátus] pappal. Azt mondja, legjobb lenne a Nógrádi Hírlapot betiltatni, s azután új lapra lehetne engedélyt kapni. Majt[h]ényi egyébként Dr. Mandelnének egy kanna tejet akart bevinni a gettóba. A rendőr természetesen nem engedte be, hogy nem lehet. Maj-tényi erre dühbe jött, a kanna tejet átdobta a gettó kerítésén, hát így lehet!

Kégl Elemér az "Összetartás" plakátját ismételten levétette a Nemzeti Szálló éttermének ablakáról.

Kégl Elemér ismételten feljelentett engem a főispánnál szélsőséges agitáció miatt.

Kiss András Kégl Elemért is felkérte lakásügyében eljárásra. Vigyázat!

Korbáss Ferinek írt leveledet Kiss András lakásügyében a polgármester "sajnálatos tévedésből" felbontotta, s azzal a biztosítással küldte át Ferinek, hogy nem olvasta el. Feri köszöni a levelet, és minden lehetőt megtesz, de nem hiszi, hogy sikerül, egyrészt mivel a polgármesterrel igen rossz viszonyban van, másrészt mivel a polgármester teljesen Kozáry befolyása alá került, és nem valószínű, hogy Kozáry támogatná Kiss András ügyét.

Az alispán tegnap este érkezett vissza Budapestről. A nyugdíjaztatásról "hallgat, mint a hal". Endre Lászlótól kellene megtudni, megy-e nyugdíjba.

Crouy Lincsi grófnő már egy hónapja Csesztvén van Grosschmid Pistiéknél. Pisti felesége Crouy Adi grófnő, Lincsi nővére. Endre László minden héten lejön Csesztvére inkognitóban, menyasszonyát meglátogatni.

Grosschmid Palkó rétsági főbíró imrédysta, s Kégl Elemér jelöltje az alispánságra. Másrészt pedig Endre László "sógora".

A balassagyarmati nyilas kupaktanács legújabb határozata: Ha a Nyilaskeresztes Párt csak egy államtitkársággal is részt vesz a kormányban, már nem üldözött vad többé, s kenterben nyer! Ez valóban így van, és egész biztos.

A jobboldali egység dühöng. Kégl Elemér mindenkit le akar lövetni. Bakyékat is. Bak[y]ék viszont őket.

Korbáss Feri levelet kapott Török Gáspártól, hogy saját érdekében sürgősen keressen vele érintkezést.

Török Gáspár mindenütt dicsekszik azzal, hogy Eördögh Lászlót ő helyeztette el, és szó se lehet arról, hogy maradjon.

Kérlek, légy kegyes a mellékelt röplapot zöld papíron költségemre 1000 példányban megcsináltatni, s a cenzúra által úgy engedélyeztetni, hogy az Balassagyarmaton is terjeszthető legyen.Levelemet 1944. június 2[-án] fejeztem be.

Minden jót kíván és szeretettel ölel:Kitartás! Éljen Szálasi!
Jelzet NML VIII. 701., V-8/b. Besorolhatatlan levelek.
Diplomatikai leírás Négyoldalas, gépelt másolat, aláírás nélkül.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár