A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Balassagyarmat rendőrkapitánya szabályozza a gettó rendjét
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.13
Az irat tartalma M[agyar] kir[ályi] rendőrség balassagyarmati kapitánysága

1004/1944. számRendőrségi szabályrendeletNógrád vármegye alispánja az 1610/1944. ME számú rendelet 8., 9. és 10. §-ai alapján Balas-sa-gyar-mat város, azon kívül a Balassagyarmati és Rétsági járások területén lakó zsidóknak Balassagyarmat városában zárt területen (gettóban) való teljes elkülönítését rendelte el.

1. A lakhely céljára kijelölt elhatárolt területen (továbbiakban zárt terület) az elöljárói tisztséget a városi hatóság által kinevezett zsidó tanács látja el, amelynek hatáskörébe lett utalva a zárt területen való elhelyezés, közélelmezés, egészségügyi óvintézkedések, rendtartás. Balassagyarmat megyei város polgármesterének 3439/1944. sz[ámú] véghatározata. Ezen két részből álló, I. és II-vel jelölt zárt területből álló lakhelyek egymástól területileg különállóak, azonban a tanács hatásköre mindkettőre egyaránt kiterjed.

2. A zárt terület lakosai a zárt területet el nem hagyhatják.

3. Megkülönböztető jelzés viselésére nem kötelezettek (keresztények) a zárt területre csak rendőrhatósági engedéllyel léphetnek be.

4. A zsidó ügyvédek május 31-ig 9-12 óráig tartózkodhatnak a zárt területeken kívül, azonban ezen idő alatt csak hivatalos ügyeiket intézhetik. A tanács tagjai 9-12 órákban távozhatnak el a zárt területről. Amennyiben közérdekű, sürgős ügyben a tanács tagjainak más órákban kell elhagyniok a zárt területet, úgy a távozást a rendőrkapitányságnak tartoznak bejelenteni, s kinevezési véghatározattal tartoznak tanácstagi minőségüket igazolni.

5. Szigorúan tilos minden nyilvános és szórakozóhely látogatása, beleértve a strandfürdőt is, és ilyen helyeket semmiféle okból vagy célból a zárt terület lakóinak felkeresniök nem szabad.

6. A zárt terület lakosainak utazási engedély iránti kérelmére vonatkozólag a kormányintézkedések a mérvadók. [Az] 1270/1944. ME sz[ámú] r[endeletre] az engedély azonban csak múlhatatlanul sürgős és kellően indokolt esetben lesz kiadva.

7. A zárt területen belül minden ház előtti járda és úttest tisztán tartása a ház lakosainak kötelessége. A lakók tartoznak ennek foganatosítását egymás között rendezni, mert a tisztán tartásért egyetemlegesen felelősek. Az összegyűjtött szemét elhordásáról a város gondoskodik.

8. Azon kereskedők, akikre az 56912/1944. IKKM számú rendelet vonatkozik, tartoznak május 21-ig 7-9 óra között üzletükben tartózkodni.

9. A lakásváltozásokkal kapcsolatos ki- és bejelentések családtagonként a családfő által eszközlendők. Szükséges hivatalos űrlapok a tanács irodájában szerezhetők be, s kitöltés után ugyanoda nyújtandók be. Az űrlapok megérkezése külön hirdetményben lesz közölve.

10. A m[agyar] kir[ályi] posta közegei a zárt területre címzett postaküldeményeket közvetlenül fogják kézbesíteni, mihelyt a lakásügyek rendezése bejelentést nyer. Addig is, a zárt területre újabban beköltözöttek részére a posta a tanács irodájában lesz címzettként kikézbesítve.

11. A hatósági közegek (kéményseprők, tűzoltók, postások stb.) csak rendőrhatósági engedéllyel jogosultak a zárt területen közlekedni. Ugyanígy légiriadó esetén a hatóság légoltalmi szolgálatosai is áthaladhatnak a zárt területen keresztül.

12. A zárt területen belül, annak lakóiból a rendőrhatóság 30 főből álló rendfenntartó szervezet felállítását rendeli el, melynek parancsnokává Sándor Pált és Fleischer Andrást nevezte ki, akik a rendfenntartó szolgálatot intézik, a területileg különálló II. zárt területen is. A rendfenntartó személyzet szolgálati jelvényül a rendőrhatóság bélyegzőjével ellátott sárga-fehér karszalagot visel. A zárt terület lakosai nem teljesíthetnek hatósági légoltalmi szolgálat[ot] a zárt területen kívül. A zárt terület légószolgálata külön rendezést nyer.

13. A zárt területen lakó leventék Weisz Ernő vezetésével zárt alakulatban tartoznak foglalkozási helyükre az előírt időben felvonulni és ott jelentkezni. Foglalkozás után ugyanúgy tartoznak visszatérni a zárt területre.

14. Temetési menetben csakis közvetlen hozzátartozók vehetnek részt.

15. A zárt területek lakói részére a tanács által egészségügyi intézmények állítandók fel, amelyeket a II. zárt terület lakosai 9-10 órák között vehetnek igénybe. Ezen időn túl csak sürgős esetben kereshetik fel az egészségügyi intézményeket, de csakis a II. zárt terület rendfenntartó közegének írásbeli igazolványa alapján.

16. A tanács irodáját a zárt terület lakói is csak hivatalos ügyben kereshetik fel, és dolguk elvégzésével minden csoportosulás elkerülésével kötelesek ezt elhagyni.

17. Tilos minden összejátszás a falusi élelmiszerárusokkal, amire a hatóság külön nyomatékkal hívja fel a zárt terület lakóinak figyelmét, és az ez ellen vétőkkel szemben, akár keresztények akár zsidók, az internálást fogja alkalmazni.

18. A tanács tartozik minden kapott rendelkezést hirdetmény útján nyomban közölni a zárt terület lakóival. Éppen ezért csak a hirdetményben közétett utasításokhoz alkalmazkodjanak, s ne üljenek fel egyéb híreknek, melyek nem a fenti módon hozattak a tanács és a zárt terület lakóinak tudomására.

19. A Kossuth Lajos utca, Baltik Frigyes utca és a Kúria utca páros számozású oldala az Ipoly-partig, azonkívül a Baintner Ottó utca páratlan oldalán a 17-21. házszámig, a Reményi Sándor utcának az Ipoly-part felé eső és az Ipoly-parton lévő házak kapui keresztkötéssel szegezendők be úgy, hogy azon átjárni ne lehessen. Az utcára néző ablakok alsó kinyíló belső és külső szárnyai beszegezendők és fekete papírral beragasztandók, illetve úgy meszelendők be, hogy azon át ki- és belátni ne lehessen. E fenti utcákban lévő lakásoknak szellőztetése csak reggel 6 és 7 óra között történhet, de csak a felső kisablakokon át.

Nyomatékosan felhívom a zárt terület minden lakójának figyelmét, hogy [ügyeljen] a tisztaságra, [az] egészségügyi, közbiztonsági és légoltalmi, valamint a fenti rendelkezések pontos betartására, mert minden legcsekélyebb visszaélés megtorlást fog maga után vonni.

A rendőrhatósági és tanácsi hirdetmények kifüggesztési helye

1. Hunyadi utca 10. sz[ám], zsidó iskola kapuján,

2. Thököly utca 11. sz[ám], városi óvoda kapuján,

3. Thököly utca 4. sz[ám], tanácsi iroda előszobája,

4. Zsák utca 2. sz[ám] alatti ház kapuján.

20. Amennyiben a cselekmény súlyosabb beszámítás alá esik, kihágást követ el, és a rendelet alapján 100 (egyszáz) pengőig terjedhető pénzbüntetéssel, azonkívül internálással büntetendő az, aki a rendelet 1-19. pontjaiban foglalt rendelkezéseket be nem tartja vagy megszegi.

E rendeletbe ütköző kihágás felett első fokon a m[agyar] kir[ályi] rendőrség balassagyarmati kapitányságának vezetője vagy helyettese, illetve a belügyminiszter által a rendőri büntetőbíráskodással megbízott tisztviselő, másodfokon a m[agyar] kir[ályi] rendőrség vidéki főkapitánya, harmadfokon pedig a belügyminiszter bíráskodik.

E rendelet a kihirdetést követő 24 óra elteltével lép életbe.Balassagyarmat, 1944. május 13.A kapitányság vezetője:

Dr. Eördögh László s. k.

m[agyar] kir[ályi] rendőrtanácsos
Jelzet Nógrád Vármegye Hivatalos Lapja, 1944. május 25., 1-2. p., illetve Nógrádi Hírlap, 1944. május 20., 2. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár