A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Nógrádi Hírlap ismerteti a közigazgatási bizottság ülésén elhangzott áprilisi alispáni jelentést (részletek)
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.09
Az irat tartalma Közigazgatási bizottsági ülésDr. Baross József főispán elnökletével f[olyó] hó 9-én közig[azgatási] biz[ottsági] ülés volt, melyen a jelentéseket egyhangúlag elfogadták.

Alispáni jelentés: a vármegye területén az előző hónapban a közbiztonsági és közrendészeti állapotok általánosságban kielégítők voltak. [?]

Örömmel jelenthetem, hogy a várm[egyei] Közjóléti Szövetkezet által megkezdett házépítéseket most már sikerült befejezni, mert a belügyminiszter a zsidó fakereskedőknél talált építési anyagokat az O[rszágos] N[ép- és] Cs[aládvédelmi] A[lap] rendelkezésre bocsátotta. [?]

A minisztérium 1610-1944. számú rendelete értelmében a várm[egye] területén élő zsidóság teljes elkülönítését elrendeltem, és a végrehajtásnak folyó hó 10-ére kell befejeződnie.

A kormányrendelet végrehajtásánál legelső szempontnak azt tekintettem, hogy falusi községeinkben zsidó egyáltalán ne maradjon. A végrehajtás munkája a legnagyobb eréllyel folyik mindenütt, és hiszem, hogy az adott határidőre be is lesz fejezve.

Ott, ahol magasabb közérdekek folytán merült fel valamilyen akadály, vagy egyes szempontokból áthidalhatatlan akadályok merültek fel, ott esetleg lehet 2-3 napi késedelem, de a végrehajtás mindenütt haladéktalanul megtörténik.

Lényegében a vármegye három megyei városa veszi fel a 7000 lelket kitevő zsidóságot, s legfeljebb Szécsényben és Kisterenyén alakul ki falusi gettó, ha az elhelyezési viszonyok azt szükségessé teszik.

[A] kereskedelmi m[agyar] kir[ályi] miniszter rendeletei a lezárt zsidó üzletek felszámolását, illetve átvételét illetőleg naponként érkeznek, ugyanígy kormányintézkedések történnek az ipari jogosítványok tekintetében is úgy hogy a kereskedelem és ipar átállítása is a végleges, gyors elintézés útjára került. [?]
Jelzet Nógrádi Hírlap, 1944. május 13. 1-2 p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár