A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Nógrádi járás főszolgabírója a zsidók élelmiszer-ellátását szabályozza
Az irat keletkezésének helye Rétság
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.28
Az irat tartalma

A Nógrádi járás főszolgabírójától

189/1944. k[öz]e[llátási] számTárgy: Zsidók élelmiszer-ellátásának szabályozásaValamennyi Jegyző Úrnak.A m[agyar] kir[ályi] Közellátási Miniszter úr 108.500/1944. K. M. számú rendeletével (megjelent a B[uda]p[esti] K[özlöny] 1944. április 23-i 91. számában) 1944. évi május hó 1. napjától, szabályozta a zsidók élelmiszerellátását.

Felhívom, hogy a rendeletet gondosan tanulmányozza át, és az abban elrendeltek maradéktalanul végrehajtásáról azonnal gondoskodjon.

A rendelet értelmében a zsidók a részükre rendszeresítendő új hatósági jegyek kiosztásáig a jelenleg birtokban lévő hatósági jegyeknek az 1944. évi május hó 1. napjától kezdve érvényes szelvényeit nem válthatják be. Egyelőre kivételt képeznek a kenyér- és lisztjegyek, melyeknek szelvényeit továbbra is beválthatók.

A rendelet intézkedik a zsidók zsír-, hús- és tejellátása tekintetében is.

Már régebben elrendeltem, hogy zsidók részére zsír-, vagy margarin egyáltalán nem szolgáltatható ki, és a zsidók részére esetleg kiadott zsírutalványok bevonása iránt is intézkedjen.

A zsidók húsellátása tekintetében, miután járásom községeiben a húsjegyrendszer bevezetve nincs, úgy rendelkezem, hogy a húsiparosok zsidók részére a vásárlási könyvecskéjükbe beragasztandó és községi bélyegzővel ellátandó külön lapra való feljegyzés mellett hetenként legfeljebb 10 dkg csont nélküli marhahúst szolgáltathatnak csak ki. Sertés- vagy borjúhúst zsidók részére kiszolgáltatni tilos.

A zsidók tejellátása a hivatkozott rendelet 4. §-ában van részletesen szabályozva.

Felhívom Jegyző Urat, hogy az elrendeltekről az érdekelt cukor-kereskedőket és a húsiparosokat haladéktalanul értesítse, és a zsidók közellátási jegyeinek - kivéve a kenyér- és lisztjegyeket - bevonásáról haladéktalanul gondoskodjon.Rétság, 1944. április 28.Grosschmid Pál

főszolgabíróP. H.
Jelzet NML V. 303. 110 ke/1944., 1-2. p.
Diplomatikai leírás A Nógrádi járás főszolgabírójának körpecsétjével és saját kezű aláírásával hitelesített egész oldalas, gépelt eredeti. Külzete: Alsópetényi Körjegyzőség. Érkezett: 1944. május 1. Ke. 110 szám. Tudomásul, tárgytalan. K. m. f. Irattár. Közjegyző Mihályfi.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár