A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Belügyminisztérium felhívása a bolsevizmus és a nemzetközi zsidóság elleni harcra, valamint a német biztonsági szolgálat támogatására
Az irat keletkezésének helye Budapest
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.19
Az irat tartalma

MásolatM[agyar] kir[ályi] Belügyminiszter. Szám: 7000/1944. VII. res[ervált]. Tárgy: Német biztonsági szolgálat szerveinek támogatása.Az orosz bolsevista hadsereg előretörése folytán nagymérvben megnövekedett kommunista veszedelem leküzdése, és a magyarországi, elsősorban fenyegető bolsevista elözönlés elhárítása csak a német szövetséges csapatokkal együtt folytatott sikeres harc árán remélhető. De együttes küzdelem szükséges a bolsevistákat támogató és a kommunista világuralmat előkészítő nemzetközi zsidóság ellen is, mert annak hatalmát megtörni, lenyűgöző gazdasági és politikai befolyását felszámolni csak a bolsevista-ellenes erők szoros összefogása és teljes erőkifejtése révén lehetséges. S bár ez az utóbbi küzdelem az országban, a belső fronton történik és eszközeiben lényegesen eltér a bolsevista hadsereggel szemben folytatott gigászi küzdelemtől, jelentőségében hasonlít ahhoz, mert a hadsereg működőképességének zavartalanságát és az ország belső ellenálló képességének fokozását és fenntartását hivatott elsősorban biztosítani.

Ez adja meg küzdelmünk jelenlegi különös fontosságát, és magyarázza, hogy abban a harcterek terhét elsősorban viselő német csapatok hátországi biztosítására hivatott német biztonsági szolgálat (Sicherheits Dienst) szervei is részt vesznek. E szervek tevékenysége azonban kizárólag az említett célt szolgálja, és tekintettel a zsidóság és bolsevizmus elleni harcban szervezett különös tapasztalataikra, csak a magyar hatóságok és rendészeti szervek támogatását célozza, de semmi esetre sem kíván azok hatáskörébe beavatkozni, és az önkormányzatot vagy éppen a magyar szuverenitást sérteni.

Az azonos célok érdekében kifejtett tevékenység eredményessége azonban csak a szoros és zavartalan együttműködéssel biztosítható, ezért - ahol ez még nem történt volna meg - haladéktalanul intézkedni kell a német biztonsági szolgálatot ellátó szerveze[te]kkel való érintkezés és állandó összeköttetés felvételére és fenntartására [vonatkozóan].

E német szervek által ebben a vonatkozásban kért támogatást a mi részünkről az államrendelt csendőrségi és rendőrségi hatóságok legteljesebb mértékben meg kell, hogy adják, és a támogatás szükségességét el [kell, hogy] ismerjék. Ezért magától értetődik, hogy a német rendőrhatóságok ilyen vonatkozású igényei teljesíttesse[ne]k.

Az együttműködést zavaró körülményeket, vagy oly igényeket, melyek kielégítése az alsóbb hatóságoknak nem állhat módjában - közbiztonsági osztályom útján -, hozzám azonnal jelenteni kell.

Hangsúlyozom azonban, hogy [a] kicsinyes szempontokat mellőzni és a teljes együttműködést oly módon kell biztosítani, hogy a kívánt cél minél eredményesebben és zökkenésmentesen legyen mielőbb elérhető.

A csendőrség és rendőrség összes hatóságaitól a német rendőrség szerveivel szemben nyílt és becsületes viszonyt várok, hogy a kölcsönös bizalom ez alapján egy bajtársias és gyümölcsöző együttműködés feltételeit teremtsük meg.Budapest, 1944. évi április hó 19-énA miniszter helyett:

olvashatatlan aláírás s. k.

államtitkárNógrád vármegye alispánja

36/biz[almas] 1944.Valamennyi Polgármester, Főszolgabíró Úrnak

SzékhelyeikenTudomásulvétel, miheztartás és a szükséges intézkedések megtétele végett kiadom.Balassagyarmat, 1944. április hó 25-énP. H.Horváth Sándor

alispánÉrk[ezett]: 1944. IV. 27-én.

25. biz[almas] [1]944. számTudomásul

B[alassa]gyarmat, 1944. IV. 28-án

Vannay

p[ol]g[ár]m[ester]
Jelzet NML V. 83. 25 biz/1944. 1-2. p.
Diplomatikai leírás Kétoldalas gépelvény, első része másolat, második része Nógrád vármegye alispánjának körpecsétjével, valamint a megye alispánjának és Balassagyarmat polgármesterének saját kezű aláírásával hitelesített záradék.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár